ARVIOINNIT

Arviointimittaukset (alku, loppu ja 6 kk seuranta)

Tutkimuksessa oppilaiden lukutaitoja ja oppimismotivaatiota seurataan monipuolisin mittarein kolmessa mittapisteessä: ennen ja jälkeen harjoitusohjelman sekä puoli vuotta harjoitusohjelman jälkeen. Kaikista taitomittareista käytetään validoituja rinnakkaisversioita.

Lukemisen sujuvuus. Lauseiden totuudenmukaisuuden arviointi. Esim. “Mustikat ovat punaisia”. Ryhmämuotoinen tietokonetesti, kesto 2min

Ääneen lukeminen. Lyhyen 150-sanan tarinan lukeminen ääneen. Teksti luetaan ensiksi äänettömästi, jonka jälkeen vastataan tekstin sanoman ymmärtämistä kartoittavaan monivalintatehtävään. Tämä tutustuminen tekstiin takaa että lukija pystyy ilmaisemaan tekstin merkityksiä sitä ääneen lukiessaan. Ajan ja virheiden lisäksi pisteitetään lukemisen ilmaisulliset piirteet lähtien aina tavupainotuksesta tunneilmaisuun. Yksilötesti, kesto n. 5-10 min.

Kuunnelman seuraaminen. Yksi keskeinen lukutaito näytelmätekstien lukemisessa on kyetä seuraamaan tekstiä siten, että kykenee ajoittamaan omat repliikit oikein. Tätä taitoa mitataan kuunnelman seuraamisella, jossa tehtävänä on painaa tekstissä korostettua sanaa sillä hetkellä kun se esiintyy kuunnelmassa. Ryhmämuotoinen tietokonetesti, kesto 5 min.

Luetun ymmärtäminen. Tätä tutkimusta varten kehitettiiin luetun ymmärtämisen “pikatesti”, jossa tehtävänä on valita sana-aukkoihin tekstin kokonaisuuteen parhaiten sopiva sana neljästä annetusta vaihtoehdosta. Testi mittaa erityisesti sanoja toisiina yhdistävien sidostesanojen hallintaa, lauseiden välisten suhteiden huomioimista sekä tekstin sisäistä päättelyä.
Ryhmämuotoinen tietokonetesti, kesto 10 min.

Motivaatiokysely. Monipuolinen kyselypatteristo kartoittaa oppilaan lukemisharrastuneisuutta, erilaisista lukemistehtävistä viriäviä tunteita, sisäistä ja ulkoista motivaatiota lukemista kohtaan ja minäpystyvyyttä suhteessa erilaisiin lukutehtäviin.

Harjoitusohjelmien aikaiset mittarit

Kiinnittyminen. Oppilaiden kiinnittymistä harjoitusohjelmaan seurataan säännöllisin lyhyin ohjaajan tekemillä kyselyillä. Esim. Mitä pidit harjoituskerrasta? Asteikolla 1-5.

Haastattelut. Oppilaat haastatellaan lyhyesti heidän henkilökohtaisten kokemusten dokumentoimiseksi.

Harjoitusohjelman noudattamisen seuranta. Ryhmien toimintaa käydään dokumentoimassa kerran kuukaudessa tutkimushenkilökunnan toimesta. Ohjaajat täyttävät ohjaajan päiväkirjaa harjoitusohjelman toteutumisesta.