HARJOITUSOHJELMAT

Hankkeessa kehitetään kaksi eri lukuteatteriohjelmaa, tavoitteellinen ja harjoitemuotoinen lukuteatteriohjelma. Harjoitusohjelmien laajuus on 16 oppituntia, jotka tutkimuksessa suoritetaan noin kahden kuukauden aikana eli kaksi oppituntia viikossa. Kumpikin harjoitusohjelma alkaa draamaprosessin kannalta tärkeillä harjoituksilla, jotka tukevat oppilaiden ryhmäytymistä, sitoutumista työskentelyyn ja draamallisten perustaitojen oppimista.

Tavoitteellinen lukuteatteri

Tavoitteellisessa lukuteatterissa harjoitellaan esittämään kokonainen lyhyt näytelmä oikealle yleisölle. Tämä oppimistehtävä haastaa oppilasta monella tasolla liittyen niin näytelmän oppimiseen, omien vuorosanojen muistamiseen ja erityisesti esiintymisen herättämien tunteiden säätelyyn.

Tavoitteellisessa lukuteatteriohjelmassa oppilaat saavat oman roolihahmon esitettäväkseen. Roolia harjoitellaan tekstin, liikkeiden, eleiden, tunnetilojen ja rekvisiitan avulla.

Tavoitteellisessa lukuteatteriohjelmassa oppilaita sitoo yhteinen päämäärä eli näytelmän esittäminen. Ohjelman sisältämät harjoitukset on rakennettu siten, että oppilaat toimivat jatkuvasti toistensa tukena tavoitelleessaan tätä yhteistä päämäärää. Esimerkiksi osan oppilaista harjoitellessa näytelmän kohtausta toimivat muut oppilaat heidän ”kuiskaajinaan” eli repliikkien ääneenlukijoina. Myös näytelmän esittämistä edeltävät ja sen jälkeiset tunnelmat puretaan yhteisesti ryhmän kanssa.

Kaisa ja Jarkko harjoittelevat näytelmätekstin lukemista

Harjoitemuotoinen lukuteatteri

Harjoitemuotoisessa lukuteatterissa tehdään yksittäisiä draamakasvatuksellisia harjoituksia. Vaikka tämä ryhmä käy läpi hyvin samanlaisia harjoituksia ja tekstejä kuin tavoitteellisessa lukuteatterissa, oppimistehtävän vaativuus on matalampi kuin tavoitteellisessa lukuteatterissa.

Harjoitemuotoisessa ohjelmassa keskitytään käsittelemään näytelmän sisältämiä teemoja. Ohjelmassa ryhmä työstää muun muassa ystävyyden ja reiluuden teemoja sekä arvoituksia. Teemoja käsitellään tekstiä yhdessä tutkien ja pohtien, ja pohdintoihin liitetään myös toiminnallisia harjoituksia sekä piennäytelmiä.

Harjoitemuotoisessa lukuteatteriohjelmassa tekstiin ja roolihahmoihin perehdytään syvällisesti siten, että roolihahmojen elämää voidaan laajentaa myös näytelmätekstin ulkopuolelle. Näin ollen tekstiä havainnoidaan sekä yksityiskohtien että laajempien kokonaisuuksien tasolla.

Kuten tavoitteelliseen lukuteatteriohjelmaan, myös harjoitemuotoiseen ohjelmaan sisältyy olennaisesti tekstin työstäminen erilaisilla tavoilla, oppilaiden yhteistyö sekä eläytyminen ja toiminnallisuus.

Harjoitusohjelmien rakenne

Molemmissa harjoitusohjelmissa oppituntien rakenne on säännönmukainen, jolloin tutut rutiinit helpottavat työskentelyä. Jokaiseen oppituntiin kuuluvat alku- ja loppurutiinit, lämmittelevä ja ilmaisupainotteinen toiminta sekä useat erilaiset lukuharjoitukset. Oppituntien säännönmukaisuudella pyritään edistämään sitä, että jokaiseen oppituntiin sisältyy niin oppilaiden yksilöllistä huomioimista, itseilmaisua, yhdessä tekemistä, tekstin työstämistä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallisuutta.

Ohjelmissa huomioidaan oppimisen eteneminen askel kerrallaan kohti kunkin harjoitusohjelman päämäärää. Ensimmäisten oppituntien aikana oppilaiden kanssa sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista ja pelisäännöistä. Jokaiseen oppituntiin sisältyy lämmittelyharjoitteita, joilla pyritään luomaan ryhmän itseilmaisua, luovaa työskentelyä ja yhteistyötä edesauttavaa ilmapiiriä.

Ensimmäisillä oppitunneilla tehtyjen alkuharjoitteiden jälkeen syvennytään tarkemmin näytelmätekstiin ja sen sisältämiin roolihahmoihin. Rooleja harjoitellaan sekä fyysisen ilmaisun että lukemisen avulla. Roolien kautta tekstiä luetaan eri näkökulmista ja eri tunnetiloissa. Roolit elävät molemmissa harjoitusohjelmissa mukana erilaisissa lämmittelyleikeissä, tekstin tapahtumien pohdinnoissa sekä yhdessä tehdyissä piennäytelmissä. Rooleihin tutustumisen jälkeen harjoitusohjelmien sisältö eroaa, kun toimintaa aletaan suunnata kunkin ohjelman päämäärää kohti.